Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid.
1.1.
Deze algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten en overeenkomsten (waaronder begrepen het repareren van schoenen, het verkopen van bijartikelen, zoals schoencrème, veters, lederwaren etc. alsook het dupliceren van sleutels) en de verkoop van alle overige artikelen.

1.2
De wederpartij van de McFlek/Servicepoint  die aan deze voorwaarden is gebonden wordt verder genoemd: de klant.

Artikel 2: Aanbiedingen.
Alle van de McFlek/Servicepoint uitgaande aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en worden slechts op verzoek van de klant schriftelijk gedaan.

Artikel 3: Overeenkomst.
Gezien de aard en de omvang van de overeenkomst wordt geen offerte c.q. orderbevestiging verzonden of aangeboden, maar wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven behoudens reclame binnen 8 dagen na de factuurdatum.

Artikel 4: Reclame of klachten.
4.1.
De klant kan op een gebrek in prestatie geen beroep meer doen indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij de McFlek/Servicepoint  ter zake mondeling of schriftelijk en met omschrijving van de klacht heeft geprotesteerd. 
Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen acht dagen na ontvangst van de zaken, een zaterdag en zondag en een algemeen erkende feestdag daar niet onder begrepen.

4.2.
Indien de klacht gegrond is, zal de McFlek/Servicepoint  te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken c.q. verrichte diensten, waarop de klacht betrekking heeft, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen, tegen terug levering door de klant van de oorspronkelijk geleverde zaken danwel, indien het een reparatie betreft, de reparatie alsnog gratis deugdelijk uitvoeren. Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte is de McFlek/Servicepoint  niet verplicht, mocht er wel tot vergoeding worden overgegaan vergoeden we tot maximaal het aankoopbedrag , hierop wordt in mindering gebracht de kosten van de reparatie.

Schoeisel wordt in de volgende termijnen afgeschreven

 

 

Aantal Jaar

Percentage per jaar

 

 

         

 

Kinderschoenen tot 16 jaar

1

 

                 Pro Rata

 

 

Schoenen tot € 45

2

 

50%

 

 

Schoenen vanaf € 45

3

 

33,33%

 

 


4.3.
De McFlek/Servicepoint werkt met natuurproducten, zoals leer, waarvan de constante kwaliteit niet in alle gevallen gewaarborgd kan worden. Indien de schoenmaker van oordeel is dat het door hem verwerkte product niet aan de te stellen kwaliteitseisen voldoet dan zal de schoenmaker op eigen kosten het mindere product vervangen.

4.4
Reinigen en stoom service
Mc Flek/Servicepoint . besteed de stoom / reiniging service uit aan derde, voor de voorwaarden verwijzen wij u door naar de algemene voorwaarden van Palthe stomerijen.

4.5
Horlogeservice
Horloge reparaties die door derden worden uitgevoerd moeten per post worden verstuurd naar de reparateur, bij verlies of schade aan het horloge bij het transport bedrijf is de maximale vergoeding € 5.500

4.6
Sleutelservice
Binnen Mc Flek/Servicepoint  hanteren wij niet goed geld terug, McFlek/Servicepoint zal de te dupliceren sleutel beoordelen op kwaliteit. Mocht er een gedupliceerde sleutel toch niet passen of werken kunt u binnen 8 dagen met de kassabon bij ons terug
komen in de winkel, wij zullen de sleutel kosteloos voor u opnieuw maken. Orginele sleutels die gebroken/krom of versleten zijn worden maximaal 3 keer  opnieuw gemaakt de kosten hiervan worden bij niet passend krijgen niet vergoed. Bij de overige sleutels  zullen naar  3 keer kopieren en niet passend , het bedrag van de sleutel aan u retour overmaken bij het compleet invullen van het retourformulier.

4.7
Graveerservice
Bij het bij zetten van een naam op een naambord dient u er rekening mee te houden dat er een aantal dingen op kleine schaal kunnen afwijken :

 • Lettertype
 • Letter dikte
 • Afstand tussen de woorden en letters

Wij streven er naar om dit zo minimaal mogelijk te houden.

Indien er op door een klant eigen mee gebracht product moet worden gegraveerd zal dit volledig op het eigen risico van de klant gebeuren.

 Voor alle eventuele vergoedingen geldt dat er ten allertijd een bewijs van aankoop overhandigd dient te worden door de klant.

 
Artikel 5: Aansprakelijkheid.
McFlek/Servicepoinmt kan op geen enkele wijze door de klant aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aar dan ook en door wie dan ook gelden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door de schoenmaker geleverde of ter beschikking gestelde zaken of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan eigen opzet of grove schuld, waaronder is begrepen eigen opzet of grove schuld van de leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 6: Niet afgehaalde zaken.
Indien de klant de ter reparatie afgegeven zaken niet op het overeengekomen tijdstip afhaalt, zal de schoenmaker deze niet afgehaalde zaken nog gedurende een periode van drie maanden ter beschikking van de klant houden. Na afloop van deze termijn staat het de schoenmaker vrij naar eigen inzicht over de niet afgehaalde zaken te beschikken.

Artikel 7: Betaling.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling contant te geschieden bij opdracht.

Verzendkosten: verzend kosten die in rekening gebracht worden bedraagt €9,95 per bestelling.

Artikel 8: Artikelen retourneren.


Retourvoorwaarden

Bij McFlek/Serivcepoint is koop is koop ( behalve webshop , 30 dagen wettelijk)

Een artikel kan geruild worden binnen 8 dagen na aankoop.

Artikelen die je niet kunt ruilen:
 • Cadeaubonnen en -kaarten/OV chipkaarten
 • Postzegels
 • Simkaarten
 • Batterijen
 • Powerbanks.
 • Paraplu's
 • Mutsen,sjaals, handschoenen.
 • Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden , waaronder oortjes  (inear)
 • Producten die niet in de originele verpakkingen zitten of waarvan de verpakking zijn verbroken.
 • Producten waarvan de prijskaarten/leveranciers aanwijzingen ect. zijn verwijderd.